Kirkkohallitus päätti Jämijärven seurakunnan liittymisestä

4.5.2018 10.33

Kirkkohallitus on kokouksessaan 24.4.2018 päättänyt Jämijärven seurakunnan liittämisestä Kankaanpään seurakuntaan.

Kirkkohallitus on täysistunnossaan 24.4.2018 päättänyt Jämijärven seurakunnan liittämisestä Kankaanpään seurakuntaan.

 

Alla ote pöytäkirjasta.

Honkajoen seurakunnan ja Jämijärven seurakunnan lakkauttaminen ja liittäminen Kankaanpään seurakuntaan 1.1.2019 lukien

Diaarinumero DKIR/416/00.01.00/2018

Esittelijä Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt kirkkohallitukselle 28.3.2018 lausunnon, joka koskee aloitteita Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien lakkauttamisesta 31.12.2018 ja näiden seurakuntien liittämisestä Kankaanpään seurakuntaan 1.1.2019 alkaen. (Liite 1/73 §)

Rakennemuutokseen ei liity kuntaliitosta. Se on käynnistynyt seurakuntien omana vapaaehtoisena selvityksenä ja perustuu seurakuntien neuvottelemaan sopimukseen. Vuonna 2017 käynnistyneissä neuvotteluissa mukana olivat myös Karvian ja Siikaisten seurakunnat. Liitossopimusta valmisteli ohjausryhmä. Liitossopimus valmistui 14.11.2017. Karvian ja Siikaisten seurakunnat jättäytyivät tämän jälkeen pois liitoshankkeesta, jolloin jäljelle jääneet Kankaanpään, Honkajoen ja Jämijärven seurakunnat jatkoivat yhdistymisneuvotteluja. Ohjausryhmä esitti 23.2.2018 yksimielisesti Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien yhdistymistä Kankaanpään seurakuntaan.

Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 14.3.2018 yksimielisesti aloitteen ja neuvotellun sopimuksen Honkajoen seurakunnan ja Jämijärven seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Kankaanpään seurakuntaan 1.1.2019.

Jämijärven seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 21.3.2018 liitossopimuksen ja aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi äänin 9−2. Honkajoen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 22.3.2018 äänin 9−3 liitossopimuksen ja aloitteen.

Seurakunnat kuuluvat kolmeen eri hiippakuntaan. Kankaanpään seurakunta kuuluu Turun arkkihiippakuntaan, Honkajoen seurakunta Lapuan hiippakuntaan ja Jämijärven seurakunta Tampereen hiippakuntaan. Kirkkolain 3 luvun 6 §:n 4 momentin 2 kohdan nojalla kirkkohallitus päättää seurakunnan kuulumisesta hiippakuntaan, jos eri hiippakuntiin kuuluvat seurakunnat yhdistetään.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli antavat lausunnot aloitteista Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien liittämiseksi Kankaanpään seurakuntaan ja näiden alueiden kuulumisesta 1.1.2019 alkaen Turun arkkihiippakuntaan 18.4.2018 istunnoissaan, jonka jälkeen lausunnot liitetään esityslistan liitteiksi. (Liitteet 2-3/73 §)

Liittyvien seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä vuoden 2017 joulukuussa oli 12 540 henkeä, josta Honkajoen seurakuntaan kuului 1 372 henkeä, Jämijärven seurakuntaan 1 654 henkeä ja Kankaanpään seurakuntaan 9 514 henkeä. Liitoksen taustana on Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien heikko taloudellinen tilanne. Aloitteen mukaisella liitoksella turvattaisiin seurakunnallinen työ nykyisten Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien alueella osana suurempaa Kankaanpään seurakuntaa. Ohjausryhmä on esittänyt, että Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien alueille perustetaan kappeliseurakunnat.

Seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja seurakuntalaisia pidetty ajan tasalla laajalla tiedotustoiminnalla ja median välityksellä. Lapsivaikutusten arviointi voidaan katsoa tehdyksi osana valmistelua.

Kirkkolain 13 luvun 3 §:n mukaan toiseen seurakuntaan liitettävän seurakunnan kirkkoherranvirka lakkaa seurakuntajaon muuttamisen tullessa voimaan. Honkajoen seurakunnan kirkkoherran virassa oleva Johan Lampinen ja Jämijärven seurakunnan kirkkoherran virassa oleva Jorma Pitkänen siirretään Kankaanpään seurakuntaan perustettaviin kappalaisen virkoihin 1.1.2019 alkaen. Kirkkolain 13 luvun 3 §:n mukaisesti laajentuvan Kankaanpään seurakunnan kirkkoherra on nykyinen Kankaanpään seurakunnan kirkkoherra Keijo Rainerma.

Muut Honkajoen seurakunnan ja Jämijärven seurakunnan päätoimiset viranhaltijat ja päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille soveltuviin laajentuvan Kankaanpään seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin.

Kankaanpään seurakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta virkojen perustamisesta päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon muuttamispäätöksen jälkeen Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuusto kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan. Kirkkoneuvosto ottaa siirretyt viranhaltijat ja sijoittaa siirretyt työntekijät tehtäviinsä.

Kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan siirretyllä viranhaltijalla ja työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.

Seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2018. Kirkon vaalijärjestyksen 56 §:n mukaan, jos seurakunta kokonaan liitetään toiseen seurakuntaan, on sen seurakunnan vaalilautakunnan, johon seurakunta tai alue liitetään, hoidettava vaalista johtuvat toimet näin muodostetun seurakunnan alueella. Seurakuntajaotuksen muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitettavissa seurakuntavaaleissa noudatetaan kirkon vaalijärjestyksen 57§:n mukaan uutta seurakuntajakoa. Syksyn 2018 seurakuntavaalit toteutetaan seurakuntaliitos huomioiden siten, että vaalien toimittamisesta vastaa Kankaanpään seurakunnan vaalilautakunta.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli puoltaa seurakuntien tekemiä aloitteita seurakuntarakenteen muuttamiseksi ja pitää niitä tarkoituksenmukaisina.

Edellä esitetyn perusteella Kankaanpään, Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien tekemiä aloitteita on pidettävä tarkoituksenmukaisina kirkon seurakunnallisen toiminnan, hallinnon ja talouden kannalta.

« Uutislistaukseen